Våre tjenester omfatter alle stadier av tradisjonelle prosjekter, fra tidligfase i enkeltprosjekt til etablering og forvaltning av prosjektportefølje. Dette kan være utviklingsprosjekter, eiendomsprosjekter, anleggsprosjekter. I investeringsprosjekter vil vi kunne bistå med analyse og strategi for prosjektet.


Prosjekttjenester

Vi kan jobbe operativt i prosjektene, og vi kan jobbe strategisk med oppgavene. Ofte skjer dette parallelt. Det gjelder å håndtere mulighetene og utfordringene i prosjektene.

Vi gjennomfører også prosjekter som er av mer strategisk karakter. Eksempler på dette er analyse av nytt forretningsområde, utvikling av ny organisasjonsplan, utvikling av ny prosjektmodell. Disse tjenestene henger tett sammen med virksomhetsutvikling. Tiltakene som fremkommer i det arbeidet organiseres best som prosjekter.

Virksomhetsutvikling

Man må vite hvor man er, vite hvor man skal, og hvordan man skal komme til målet. Basis for all utvikling er definering av mål for selskapet og en analyse av status i dag. Uten en omforent status blir det vanskelig å bli enige om hvilke tiltak som skal gjøres, og å få alle ansatte til å få eierskap til prosessene. Etter analysen utarbeides en prioritert liste over tiltak og rekkefølgen av disse. Man kan ikke gjøre alt. Det viktigste er å ha en god plan, og å komme riktig i gang. Her må det settes av tilstrekkelig med ressurser på riktig nivå i bedriften, og det må settes opp oppnåelige og konkrete planer for gjennomføringen av dette.

Eierstyring

Eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til beste for aksjonærer, ansatte og samfunnet for øvrig. Eierne skal gi retningslinjer som klargjør rolledelingen mellom eierne, styret og ledelsen i selskapet. Styret er ansvarlige for at selskapet etablerer god internkontroll og systemer for risikostyring som er hensiktsmessig gitt virksomhetens art og omfang (inkludert selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer). Vi kan støtte eierne med å etablere rutiner og systemer, og vi kan bistå i implementering og oppfølging av dette. Dette skal ivaretas i virksomhetens ledelsessystem.

Lederstøtte

Ledere på alle nivåer i organisasjonen har tidvis behov for bistand i hverdagen. Dette kan være både av kapasitetshensyn og av kompetansehensyn. Det kan være saker hvor det er nyttig å diskutere med en ekstern og uavhengig partner før det presenteres internt. Det kan være en driftssjef som har behov for bistand i forbindelse med organisasjonsendringer, eller at prosjektlederen har utfordringer med selve driften av prosjektet. Vi kan hjelpe både operativt med utførelse, og vi kan bistå strategisk med utvikling.
Støttefunksjon for ledere på flere nivåer i organisasjonen.

Daglig leder (systemer, rutiner, organisering, finansiering, rapportering, strategiarbeid)

Driftsleder/driftssjef (prosjektmodell, kompetansematrise, kontraktsstrategi, gjennomføringsmodell, prosjektorganisering etc.)

Kvalitetsleder (systemkontroll, systemrevisjoner, «vask» av systemer»)

Prosjektsjef (porteføljestyring, kontraktsstrategi, tilbudsstrategi, kalkylerutiner.)

Prosjektleder (bemanning, prosjektorganisering, kontraktsinngåelse, tilbudsevalueringer.)